Υπηρεσίες

Δωρεάν υπηρεσία ελέγχου ασφαλιστηρίων

Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από την ομάδα μας στους υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες μας.

Καλέστε μας χωρίς καμιά δέσμευση.

Παρέχεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση στα ασφαλιστήρια ατόμων και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό την αντικειμενική και έγκυρη πληροφόρηση, όσον αφορά την καταλληλόλητα των ασφαλιστήριων σε σχέση με τις ανάγκες για τις οποίες έχουν συναφθεί, καθώς και την γνώση των όρων και εξαιρέσεων τους.

Ταυτόχρονα οι ασφαλισμένοι πληροφορούνται εάν πληρώνουν λογικά ασφάλιστρα για τα οφέλη των ασφαλιστηρίων τους και κατά πόσον θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερα ασφάλιστρα και όρους για την περίπτωση τους.

Ποια είναι τα οφέλη από μια αξιολόγηση ασφαλιστηρίων

  • Εντοπισμός Υποασφαλισμένης περιουσίας.
  • Εντοπισμός ακάλυπτων ασφαλιστικών αναγκών.
  • Επεξήγηση των επιπρόσθετων καλύψεων και την πρόσθετη αξία που δίνουν στα ασφαλιστήρια.
  • Επεξήγηση όρων και εξαιρέσεων.

Ευκαιρία για προσφορά με ευνοϊκότερα ασφάλιστρα και όρους – εξαιρέσεις – αφαιρετέα ποσά.

Σας προσκαλούμε να κτίσουμε μαζί μία ασπίδα προστασίας για την περιουσία αλλά και τα συμφέροντα σας.
Στόχος μας είναι να νιώθετε και να είστε ασφαλείς.